Procés de selecció per concurs-oposició, pel torn restringit de promoció interna, per proveir una plaça vacant de Tècnic/a d’Administració General adscrit/a a Tresoreria, de l’escala d’Administració General, subescala tècnica amb grup de classificació A1

Termini de presentació de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Data de publicació al DOGC: 24/11/2023

Data de publicació al BOP: 27/11/2023

Termini de presentació d’instàncies: 18/12/2023

Data de la prova: 02/02/2024

Inscripció al procés selectiu :

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública a l'apartat de govern obert i transparència seguin aquest enllaç

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.