Selecció de 2 places de Tècnics auxiliars (grup C subgrup C1), en règim de funcionaris/àries interins/es de programa, per desenvolupar el "Programa comarcal (…) del servei d'inspecció i sanció en matèria de residus".

Termini de presentació de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Data de publicació al DOGC: 21 d'agost de 2020

Data de publicació al BOPG: 24 d'agost de 2020

Termini de presentació d’instàncies: 14 de setembre de 2020

Termini de presentació esmenes i al·legacions: 16 d'octubre de 2020

És obligatori demanar cita prèvia (tel. 972 84 21 61) en el cas que es vulgui presentar la documentació per registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal (Passeig Sant Salvador, 25-27 – 17430 Santa Coloma de Farners)

Informació pels aspirants admesos:

descarrega Protocol d'actuació davant la Covid-19 en processos selectius del Consell Comarcal de la Selva 

descarrega Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la COVID-19 (document a lliurar el mateix dia de la prova)

Documentació adjunta:

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública del següents períodes:

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.