Convocatòries de processos selectius

Títol Data de modificació
Procés de selecció per a la provisió de 16 places de l'Escala d'Administració General, subescala administrativa, per ocupar els llocs de treball d'administratiu/va de gestió en règim de funcionaris/àries de carrera. 16/07/2024
Convocatòria i procés de selecció, per concurs oposició, de 2 places de l’Escala d’Administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, A2, per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de joventut 16/07/2024
Procés de selecció per la provisió de 9 places vacants de l’Escala d’Administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, grup A subgrup A1, per ocupar els llocs de treball de Tècnic/a de gestió tributària. 12/07/2024
Convocatòria i procés de selecció per concurs oposició d'1 plaça vacant de l'Escala d'Administració especial, subescala tècnica i classe mitja, amb grup de classificació A, subgrup A2, per ocupar un lloc de treball de Tècnic/a de medi ambient. 12/07/2024
Convocatòria i procés de selecció, pel torn restringit de promoció interna horitzontal, per proveir una plaça vacant de responsable d’oficina territorial (Grup C subgrup C1) 10/07/2024
Convocatòria i procés de selecció, pel torn restringit de promoció interna horitzontal, per proveir una plaça vacant de Cap d’Unitat de multes i sancions (Grup A subgrup A2) 09/07/2024
Procés de selecció, per concurs oposició, d’una plaça de l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, amb grup de classificació A, subgrup A1, per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a d’arxiu i gestió documental en règim de funcionari de carrera 02/07/2024
Convocatòria i procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d'enginyers/eres tècnics/ques (grup A, subgrup A2) 01/07/2024
Procés de selecció d'una plaça de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials i classe comeses especials, per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a de gestió tributària (grup A, subgrup A1) en règim de funcionari/ària de carrera. 17/06/2024
Convocatòria i procés de selecció d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics/ques (grup A, subgrup A2) 17/06/2024
Convocatòria i procés per a l’ampliació del nombre de persones inscrites a la borsa de treball de treballadors/es socials (grup A, subgrup A2) 17/06/2024
Procés de selecció, per concurs oposició, d’una plaça de l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, amb grup de classificació A, subgrup A2, per ocupar el lloc de treball de Treballador/a social en règim de funcionari/ària de carrera. 17/06/2024
Convocatòria i procés de selecció de vint places de l'escala d'Administració General, subescala administrativa, per ocupar els llocs de treball d'administratiu/va de gestió de tributària en règim de funcionaris/àries de carrera. 13/06/2024
Convocatòria i procés de selecció per concurs-oposició, pel torn restringit de promoció interna, d’una plaça de l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, A2, per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a de serveis a la ciutadania 12/06/2024
Convocatòria i procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques informàtics/ques i de telecomunicacions (grup C, subgrup C1) 11/06/2024
Convocatòria i procés de selecció per concurs-oposició, pel torn restringit de promoció interna, d’una plaça de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, A1, per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a de Territori i Sostenibilitat. 30/05/2024
Convocatòria i procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d'arquitectes (grup A, subgrup A1) 29/05/2024
Convocatòria i procés de selecció per concurs oposició de 4 places vacants de Tècnic/a auxiliar de territori i sostenibilitat, amb grup de classificació C, subgrup C1, en execució de l'Oferta Pública d'Ocupació específica per a l'any 2023 22/05/2024
Provisió de lloc de treball de tresorer/a del Consell Comarcal de la Selva 14/05/2024
Provisió de lloc de treball de vicesecretari/ària del Consell Comarcal de la Selva 14/05/2024
Convocatòria i bases reguladores que han de regir el procediment de lliure designació per a la provisió del lloc de treball de Gerència del Consell Comarcal de la Selva 19/04/2024
Provisió de lloc de treball vacant d'Intervenció del Consell Comarcal de la Selva 11/03/2024
[NORA, S.A] 2023: SELECCIÓ DE RESPONSABLE DELS SERVEIS JURÍDICS, CONTRACTACIÓ I COMPLIMENT (COMPLIANCE OFFICER) I LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 16/01/2024
[NORA, S.A] 2023: Selecció, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de gerent/a de l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA. 27/11/2023

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública a l'apartat de govern obert i transparència seguin aquest enllaç

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.